Voorbeeld overeenkomst

Onderstaand een voorbeeld van een huurovereenkomst. Op de plaats van de huur/koopprijzen staan XXX, omdat dit per instrument en/of apparatuur verschilt. De actuele prijzen staan in de volledige lijst .

Muziekinstrumenten:


Huurovereenkomst Muziekinstrument en/of geluidsapparatuur

Partijen:


Major Music, t.n.v.:

A.T.R. Monsieur

Kloosterstraat 49-36

5038 VN TILBURG


en


Dhr. Janssen

Muziekstraat 1

1000 AA BLAASDORP
Overwegen het volgende:


 • Partijen wensen de huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan
 • Verhuurder is eigenaar van de hierna omschreven roerende goederen
 • Verhuurder en huurder leggen de tussen hen gemaakte afspraken vast in deze huurovereenkomst


Zijn overeengekomen:


Artikel 1 – Omschrijving gehuurde


Verhuurder verhuurt aan de huurder de volgende roerende goederen: << Yamaha trompet met nummer XXXXX>>, hierna te noemen: ‘het gehuurde’


Artikel 2 – Bestemming gehuurde

 • Huurder zal het gehuurde uitsluitend als muziekinstrument gebruiken.
 • Indien de huurde in strijd handelt met dit artikel, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd, zoals omschreven in artikel 20.


Artikel 3 – Duur overeenkomst


 • De huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en gaat in op ..., ..... 20... en eindigt op ..., .... 20....
 • Bij het verstrijken van de in 3.1 bedoelde tijd eindigt de huurovereenkomst, zonder dat daarvoor opzegging door verhuurder of huurder is vereist.


Artikel 4 – Staat van onderhoud


 • Verhuurder zorgt ervoor dat het gehuurde op de ingangsdatum van de huurovereenkomst in goed onderhouden staat wordt aangeleverd. Partijen maken bij de oplevering een proces-verbaal van oplevering op, waarin het gehuurde wordt beschreven.
 • Bij het in ontvangst nemen van het gehuurde dient huurder zorgvuldig het gehuurde op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze onverwijld schriftelijk aan verhuurder te melden.


Artikel 5 – Huurprijs


 • De huurprijs wordt door verhuurder bij huurder in rekening gebracht en is € XXX zegge: XXX euro.
 • Partijen spreken af dat verhuurder omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt.
 • Huurder zal de totale huurprijs binnen 30 dagen na de datum van deze overeenkomst overmaken op de bankrekening van verhuurder met rekeningnummer NL 02 INGB 0009 5251 90 ten name van Major Music, zonder toepassing van enige (aanspraak op) korting, verrekening of opschorting.


Artikel 6 – Teruggaaf deel huurprijs bij aanschaf


 • Indien na de termijn van het gehuurde wordt overgegaan tot koop krijgt huurder een teruggave van de huurprijs van 45% bij een half jaar huur en 35% bij een heel jaar huur.
 • De kosten van het in artikel 1 genoemde instrument zijn € XXX zegge; XXX euro.


Artikel 7 – Huurprijsverhoging


 • Verhuurder heeft het recht jaarlijks de huurprijs te verhogen aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst per 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin deze overeenkomst is aangegaan en vervolgens jaarlijks op 1 januari.
 • Als de indexering van de huurprijs op basis van het onder 1 genoemde leidt tot een lagere huurprijs dan de geldende huurprijs dan blijft de huurprijs voor dat jaar ongewijzigd.
 • Verhuurder kan een aanpassing van de huurprijs doorvoeren, zonder dat hij daarvan voorafgaande mededeling hoeft te doen aan huurder.


Artikel 8 – Waarborgsom


 • Huurder zal vóór of op de ingangsdatum van de huurovereenkomst aan verhuurder een waarborgsom betalen ter grootte van € 75,00.
 • Verhuurder behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten voor noodzakelijk blijkende reparaties.
 • Betaling geschiedt door overmaking op de bankrekening van verhuurder met rekeningnummer NL 02 INGB 0009 5251 90 ten name van Major Music.


Artikel 9 – Belastingen en andere heffingen


 • Alle lasten en belastingen die ter zake van het gehuurde worden geheven zijn voor rekening van huurder, ook als verhuurder daarvoor wordt aangeslagen.
 • Huurder voldoet genoemde lasten die bij verhuurder in rekening worden gebracht en voor zijn rekening komen op eerste verzoek aan verhuurder.
 • Indien huurder genoemde lasten niet binnen 7 dagen na het eerste verzoek van verhuurder daartoe heeft voldaan, is hij rechtswege in verzuim.


Artikel 10 – Gebruiksvoorschriften


 • Huurder is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken dat hij niet in strijd is met enige wet, APV of andere overheidsvoorschrift.
 • Huurder zal met het gehuurde omgaan als goed huisvader en zorgdragen voor passende en veilige opslag.
 • Huurder dient passende maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan het gehuurde danwel schade veroorzaakt door de gehuurde.
 • Huurder dient schade die is ontstaan of die dreigt te ontstaan aan het gehuurde onmiddellijk schriftelijk aan verhuurder te melden.
 • Huurder meldt een gebrek of (dreigende) schade direct aan verhuurder, waarna verhuurder het gebrek of schade zo spoedig mogelijk zal herstellen. Huurder zal op zijn beurt passende maatregelen nemen om schade aan het gehuurde te voorkomen of te beperken.
 • Verhuurder zal het gehuurde zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal en beschadiging door brand, blikseminslag, storm, neerslag en water uitstroming.
 • Indien huurder in strijd handelt met dit artikel, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd, zoals omschreven in artikel 20.


Artikel 11 – Verplichtingen van huurder met betrekking tot onderhoud en herstel


 • Herstel van schade als gevolg van onbehoorlijk gebruik van het gehuurde komt voor rekening van de huurder.
 • Kleine herstellingen aan het gehuurde zijn voor rekening van de huurder.
 • Als huurder het ondanks daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld nalaat om binnen een in de ingebrekestelling redelijke termijn de tot zijn verantwoordelijkheid behoren instellingen te laten uitvoeren, dan mag de verhuurder de werkzaamheden voor rekening en risico van huurder laten verrichten.


Artikel 12 – Verplichtingen van verhuurder met betrekking tot onderhoud en herstel


 • Herstellingen die op grond van de wet en deze overeenkomst niet voor rekening van huurder komen, zijn voor rekening van verhuurder. Huurder zal de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden tijdig aan verhuurder melden en verhuurder zal de werkzaamheden binnen een redelijke termijn verrichten.
 • Huurder dient verhuurder ten alle tijden in de gelegenheid te stellen om het sub 1 genoemde onderhoud en herstel uit te voeren.


Artikel 13 – Veranderingen aan het gehuurde


 • Huurder mag zonder schriftelijk toestemming van verhuurder geen veranderingen aanbrengen aan het gehuurde, tenzij de veranderingen bij het einde van de huurovereenkomst eenvoudig en zonder hoge kosten ongedaan kunnen worden.
 • Indien huurder in strijd handelt met dit artikel, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd, zoals omschreven in artikel 20.


Artikel 14 – Onderhuur

 • Het is huurder niet toegestaan het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden.
 • Indien huurder in strijd handelt met dit artikel, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd, zoals omschreven in artikel 20.


Artikel 15 – Aansprakelijkheid


 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, tenzij hij bewijst dat hij en de personen voor wie hij ten opzichte van de verhuurder verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, geen schuld treft ten aanzien van het ontstaan van de schade.
 • Het in het eerste lid bepaalde laat onverlet dat huurder gehouden is krachtens de wet en deze overeenkomst op bepaalde zaken aan het gehuurde te onderhouden, herstellen en/of vervangen.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor de door huurder geleden schade als gevolg van gebreken aan het gehuurde tenzij:
 • Deze gebreken bekend waren aan verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst
 • De gebreken op grond van een wettelijke verplichting zijn toe te rekenen aan verhuurder
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor de door huurder geleden schade als gevolg van gebreken aan door huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen aan het gehuurde.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oorzaken waarop verhuurder geen invloed heeft zoals, doch niet uitsluitend, vorst, storm, blikseminslag, relletjes, gewapende conflicten, natuurrampen en overige calamiteiten.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor de bedrijfsschade van verhuurder, tenzij het gaat om bedrijfsschade als gevolg van opzet of grove schuld van verhuurder zelf.


Artikel 16 – Vergunningen


 • Indien huurder wettelijk verplicht is over bepaalde vergunningen te beschikken, is de verantwoordelijkheid van de huurder dat hij aan de gestelde eisen voldoet. Onder vergunningen wordt ook verstaan goedkeuringen en ontheffingen.


Artikel 17 – Tussentijdse beëindiging


 • Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen, indien huurde in gebreke is. Huurder is in ieder geval in gebreke als één van de volgende omstandigheden zich voordoet:
 • Huurder komt een bepaling in deze overeenkomst niet na;
 • Huurder voldoet de huurprijs niet op het afgesproken tijdstip;
 • Aan huurder wordt surseance van betaling verleend of hij wordt in staat van faillissement verklaard.


Artikel 18 – Einde huurovereenkomst en oplevering


 • Huurder zal het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst aan verhuurder opleveren in de staat zoals beschreven in het proces-verbaal van de oplevering, waarbij rekening wordt gehouden met normale slijtage en veroudering.
 • Indien huurder de geconstateerde gebreken niet tijdig en volledig heeft hersteld of het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst niet conform de bepaling in lid 1 heeft opgeleverd, is verhuurder gerechtigd deze op kosten van verhuurder zelf te laten verrichten.


Artikel 19 – Levering en teruggave


 • Huurder dient zelf de gehuurde goederen bij verhuurder op te halen, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dat verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten, waarbij huurder ervoor dient zorg te dragen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/gelost kan bereiken via een begaanbare weg.
 • Huurder is gehouden, na het einde van de overeenkomst of na opzegging van de overeenkomst, tegen de datum dat wordt opgezegd dan wel de laatste dag van de overeenkomst het gehuurde terug te geven.
 • De kosten voor de levering en teruggave van het gehuurde komen voor rekening van huurder, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.


Artikel 20 – Boetebepaling


 • Indien huurder de bepalingen genoemd in artikelen 2, 11, 14, 15 en 17 overtreedt, verbeurt hij aan verhuurder een direct opeisbare boet van € 75,00 alsook een bedrag van 2% van de boete voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt.
 • Deze boete laat onverlet het recht van verhuurder om volledige schadevergoeding te vorderen.


Artikel 21 – Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid


Indien een deel van de huurovereenkomst nietig of vernietigbaar is, dan tast dit de overige bepalingen in de overeenkomst niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst op dat punt voor ogen hadden.


Artikel 22 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter


 • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Bij eventuele geschillen is de rechtbank in het arrondissement waar verhuurder zijn woonplaats dan wel vestigingsplaats heeft bevoegd.


Aldus getekend:_________________________________________                        _____________________

Dhr. Janssen                                                                                      Datum
_________________________________________                        _____________________

Rogier Monsieur                                                                               Datum


info@majormusic.nl                +31 6 16 44 30 37                Kloosterstraat 49-36, TILBURG